Ban Liên lạc Cựu sinh viên khoa CNTT

Đặng Đình Lành – Cựu sinh viên CTK31
Hoàng Văn Vinh – Cựu sinh viên CTK29
Lê Phú Lộc – Cựu sinh viên lớp CTK35
Lê Quang Hoàng – Cựu sinh viên lớp CTK32
Lê Thị Thanh Hậu – Cựu sinh viên CTK35CD
Nguyễn Đoàn Quang Thái – Cựu sinh viên lớp CTK33
Nguyễn Thị Thúy Anh – Cựu sinh viên CTK30CD
Nguyễn Trọng Vũ – Cựu Sinh Viên Lớp CTK28CD
Phạm Trung Anh Vũ – Cựu sinh viên lớp CTK40
Phan Viện – Cựu Sinh Viên Lớp CTK27
Tôn Tất Tâm Nguyên – Cựu sinh viên lớp CTK34