Các hướng Nghiên cứu Khoa học

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) hiện có 15 cán bộ, giảng viên cơ hữu (trong đó có: 02 Tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 07 Thạc sĩ, 04 kỹ sư/cử nhân). Các hướng nghiên cứu khoa học chính bao gồm: (1) Mạng cảm biến không dây; (2) Xử lý ảnh và video; (3) Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; (4) Khoa học dữ liệu. Chi tiết xem Lý lịch khoa học của giảng viên theo Bộ môn.

  • Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông:
STT Họ và tên CDKH Phái Email Lý lịch Khoa học
1 Vũ Minh Quan ThS Nam quanvm@dlu.edu.vn Mau ly lich khoa hoc -CBGD – QuanVM.pdf
2 Trần Ngô Như Khánh TS Nam khanhtnn@dlu.edu.vn Mau ly lich khoa hoc -CBGD(Khanh).pdf
3 Trần Vĩnh Phúc ThS Nam phuctv@dlu.edu.vn LLKH_Phúc
4 Nguyễn Văn Huy Dũng ThS Nam dungnvh@dlu.edu.vn Mau ly lich khoa hoc -CBGD – DUNGNVH
5 Lê Thiên Anh KS Nam anhlt@dlu.edu.vn Ly lich khoa hoc -CBGD – LeThienAnh
6 Lâm Uyên Thy CN Nữ thylu@dlu.edu.vn LLKH_LamUyenThy
7 Đỗ Văn Khoa ThS Nam khoadv@dlu.edu.vn LLKH_DoVanKhoa
  • Bộ môn Kỹ thuật phần mềm:
STT Họ và tên CDKH Phái Email Lý lịch Khoa học
1 Phan Thị Thanh Nga ThS Nữ ngaptt@dlu.edu.vn LLKH_PhanThiThanhNga -2018.pdf
2 Nguyễn Thị Lương TS Nữ luongnt@dlu.edu.vn Mau ly lich khoa hoc -CBGD – NTLuong.pdf
3 Lê Gia Công CN Nam conglg@dlu.edu.vn Mau ly lich khoa hoc -CBGD – LeGiaCong.pdf
4 Thái Duy Quý ThS Nam quytd@dlu.edu.vn CV-Thai-Duy-Quy
5 Tạ Hoàng Thắng ThS Nam thangth@dlu.edu.vn Mau ly lich khoa hoc -CBGD – THThang.pdf
6 Đoàn Minh Khuê ThS Nam khuedm@dlu.edu.vn Mau ly lich khoa hoc -CBGD – DMKhue.pdf
7 Trần Thị Phương Linh ThS Nữ linhttp@dlu.edu.vn Ly lich khoa hoc -CBGD – TTPLinh.pdf
8 La Quốc Thắng KS Nam thanglq@dlu.edu.vn Lý lịch Khoa học – LQThang