Các quyết định liên quan chế độ chính sách (đợt 2) cho sinh viên trong học kỳ I năm học 2017-2018

1. Quyết định số 738/QĐ-ĐHĐL, ngày 27/11/2017 v/v miễn, giảm học phí cho sv hệ chính quy HKI, NH 2017-2018

2. Quyết định số 739/QĐ-ĐHĐL, ngày 27/11/2017 v/v Hỗ trợ chi phí học tập cho sv hệ chính quy HKI, NH 2017-2018

3. Quyết định số 740/QĐ-ĐHĐL, ngày 27/11/2017 v/v trợ cấp xã hội cho sv hệ chính quy HKI, NH 2017-2018