Chương trình đào tạo CDIO (áp dụng cho khóa 40-42)