Chương trình đào tạo kỹ sư CNTT theo hệ thống tín chỉ (áp dụng từ khóa 31-39)