Chương trình hội nghị khoa học sinh viên trường ĐHĐL năm 2019

1. Thời gian: thứ Sáu, ngày 07/06/2019.

2. Địa điểm: Nhà A31, Trường Đại học Đà Lạt.       

3. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Trưởng các Phòng chức năng, Ban Chủ nhiệm các Khoa, giảng viên và sinh viên toàn trường. 

4. Chương trình Hội nghị:  

07:30 – 08:30: Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, khai mạc Hội nghị và họp các Tiểu ban chuyên môn của Hội nghị. Tại A31. 201 

08:30 – 17:00: Các nhóm nghiên cứu báo cáo đề tài theo các tiểu bàn:

           – Tiểu ban 1: CNTT-Vật Lý – Kỹ thuật Hạt nhân. Tại: A31.104

            – Tiểu ban 2: Sinh học – Nông lâm. Tại: A31.302

            – Tiểu ban 3: Hóa học – Môi trường và Tài nguyên. Tại: A31.303

            – Tiểu ban 4: Khoa học Xã hội Nhân văn. Tại A31.301

            – Tiểu ban 5: Kinh tế – Luật. Tại A31. 201

            – Tiểu ban 6: Sư phạm – Ngoại ngữ. Tại A31.105