Chương trình hội thảo ICT 2017

Địa điểm: Phòng Hội thảo Trung tâm TT thư viện
Khai mạc  
7g15 Sinh viên tập trung
7g15-7g45 Đón khách
7g45-8g00 Văn nghệ
8g00-8g10 Giới thiệu đại biểu
8g10-8g25 Diễn văn khai mạc
8g25-8g35 Trao thư cảm ơn nhà tài trợ
8g35-8g45 Chụp hình lưu niệm BTC, Nhà tài trợ
8g45-9g25 Báo cáo mời 1
9g25-10g5 Báo cáo mời 2
10g5-10g20 Giải lao
10g20-10g45 Báo cáo nhà tài trợ 1 (TMA)
10g45-11g30 Báo cáo nhà tài trợ 2 (DEK)
   
Nghỉ trưa
13g30 Báo cáo theo tiểu ban
Địa điểm: A31.