Chương trình tài trợ, hợp tác Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VinIF) năm 2022