CƠ CẤU TỔ CHỨC

NHÂN SỰ

Khoa Công nghệ thông tin hiện có 14 cán bộ, giảng viên cơ hữu (trong đó có: 02 Tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 06 Thạc sĩ, 04 kỹ sư/cử nhân). Tham gia hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ngoài các cán bộ giáo viên của Khoa còn có cộng tác viên là các giảng viên trong trường, của các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước, ngoài nước.

 

TS. Trần Ngô Như Khánh

 

  Trưởng khoa – Giảng viên chính

 khanhtnn@dlu.edu.vn


 

TS. Nguyễn Thị Lương

 

  Phó Trưởng khoa – Giảng viên chính

 luongnt@dlu.edu.vn

 

ThS. Phan Thị Thanh Nga

 

  Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật phần mềm – Giảng viên

 ngaptt@dlu.edu.vn

 

ThS. Vũ Minh Quan

 

  Phó Trưởng Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông – Giảng viên

 quanvm@dlu.edu.vn

 CN. Lê Gia Công

 

  Giảng viên

 conglg@dlu.edu.vn

 

ThS. Thái Duy Quý

 

  Giảng viên

 quytd@dlu.edu.vn

 ThS. Tạ Hoàng Thắng

 

  Giảng viên

 thangth@dlu.edu.vn

 

ThS. Đoàn Minh Khuê

 

  Giảng viên

 khuedm@dlu.edu.vn

 

ThS. Trần Thị Phương Linh

 

  Giảng viên

 linhttp@dlu.edu.vn

 

KS. La Quốc Thắng

 

  Giảng viên

 thanglq@dlu.edu.vn

 ThS. Trần Vĩnh Phúc

 

  Giảng viên

 phuctv@dlu.edu.vn

 ThS. Đỗ Văn Khoa

 

  Giảng viên

 khoadv@dlu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Văn Huy Dũng