Công trình NCKH 2021

[1] Đoàn, Minh Khuê ; Trần, Thị Phương Linh, “MỘT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ HƠN CỦA THUẬT TOÁN FHSAR TRONG BÀI TOÁN ĐẢM BẢO SỰ RIÊNG TƯ DỮ LIỆU”, Hội thảo ICT, 2021.

[2] Nguyễn, Thị Lương, “Research on traffic congestion detection from camera images in a location of Da Lat city”, Tạp chí khoa học trong nước (có ISSN), 2021.

[3] Nguyễn, Văn Huy Dũng ; Trần, Thống, “TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CÂN BẰNG TẢI CHO HỆ THỐNG MÃ NGUỒN MỞ MOODLE“. Hội thảo ICT, 2021.

[4] Trần, Ngô Như Khánh; Trần Thống; Nguyễn Thị Lương; Phan Thị Thanh Nga; Vũ Minh Quan; Nguyễn Văn Huy Dũng; La Quốc Thắng; Phan Trung Tính, “Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu nông nghiệp huyện Lạc Dương-Giai đoạn 1“. Đề tài cấp trường trọng điểm, 2021.

[5] Phan, Thị Thanh Nga ; Nguyễn, Thị Lương ; Thái, Duy Quý ; Tạ, Hoàng Thắng, “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh sử dụng RASA“. Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIV “Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2021), 2021.

[6] La, Quốc Thắng ; Trần, Ngô Như Khánh ; Trần, Thống, “Xây dựng ứng dụng phân loại loài hoa sử dụng thư viện ML.NET“. Hội thảo ICT, 2021.