Công trình NCKH 2022

[1] Phan, Thị Thanh Nga ; Nguyễn, Văn Huy Dũng ; Nguyễn, Thị Lương ; Mai, Minh Nhật, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo tồn và phát huy ngôn ngữ dân tộc Cơ Ho ở Lâm Đồng”, Hội thảo ICT, 2022.

[2] La, Quốc Thắng ; Vũ, Minh Quan ; Khanh, Tran Ngo Nhu ; Trần, Thống, “Phát triển ứng dụng nhận diện và quảng bá hoa Đà Lạt dựa trên AI”, Hội thảo Khoa học phát huy giá trị thương hiệu thành phố Festival Hoa Đà Lạt và phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa – Thanh lịch – Mến khách”, 2022.

[3] Dương, Bảo Ninh ; He, Jing; Vu-Thanh, Trung; Nguyễn, Thị Lương ; Đỗ, Thị Lệ ; Nguyễn, Hữu Khánh, “A Multi-condition WiFi Fingerprinting Dataset for Indoor Positioning“, Springer International Publishing, 2022.

[4] Phan, Thị Thanh Nga ; Nguyễn, Thị Lương ; Thái, Duy Quý ; Tạ, Hoàng Thắng , “Một cách tiếp cận xây dựng ứng dụng chatbot tư vấn tuyển sinh trường Đại học Đà Lạt“, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2022.

[5] Tạ, Hoàng Thắng ; Alexander Gelbukha; Grigori Sidorov, “Mapping Process for the Task: Wikidata Statements to Text as Wikipedia Sentences“, Tạp chí Arxiv, 2022.

[6] Tạ, Hoàng Thắng, “THANGCIC at PoliticEs 2022: Term-based BERT for Extracting Political Ideology from Spanish Author Profiling“, Tạp chí CEUR, 2022.

[7] Tạ, Hoàng Thắng, “GAN-BERT, an Adversarial Learning Architecture for Paraphrase Identification“, Tạp chí CEUR, 2022.

[8] Tạ, Hoàng Thắng, “GAN-BERT: Adversarial Learning for Detection of Aggressive and Violent Incidents from Social Media“, Tạp chí CEUR, 2022.

[9] Tạ, Hoàng Thắng, “Paraphrase Identification: Lightweight Effective Methods Based Features from Pre-trained Models“, Tạp chí CEUR, 2022.

[10] Tạ, Hoàng Thắng, “Transfer Learning from Multilingual DeBERTa for Sexism Identification“, Tạp chí CEUR, 2022.

[11] Tạ, Hoàng Thắng, “Multi-Task Learning for Detection of Aggressive and Violent Incidents from Social Media“, Tạp chí CEUR, 2022.

[12] Tạ, Hoàng Thắng, “WikiDes: A Wikipedia-based dataset for generating short descriptions from paragraphs“, Tạp chí Information Fusion, NXB Elsevier, 2022.