Công trình nghiên cứu khoa học năm 2018

[1] Nguyễn, Thị Lương ; Lê, Hồng Phương ; Nguyễn, Thị Minh Huyền; Hà, Mỹ Linh, “Using BiLSTM in Dependency Parsing for Vietnamese“, Proceedings of CICLING 2018, Hanoi, Vietnam, 2018.

[2] Hiệp, Nguyễn; Nguyễn, Thị Lương ; Phượng, Lê and Nguyen, Huyen and Tuấn, Đinh, “DỊCH TỰ ĐỘNG VIỆT-K’HO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO THỐNG KÊ“, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 2018.

[3] Nguyễn, Thị Lương ; oakim Nivre, Željko Agić et al., “Universal Dependencies 2.2“, Tạp chí (Khoa Công nghệ thông tin), 2018.

[4] Đoàn, Minh Khuê, “IMPROVEMENT OF CUCKOO ALGORITHM FOR ASSOCIATION RULE HIDING PROBLEM“, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 2018.

[5] Trần, Ngô Như Khánh ; Winley, Graham KennethAn investigation of ICT knowledge and skills in Vietnam“. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, (Accepted), 2018.