Công trình nghiên cứu khoa học năm 2009

[1] Vo Phuong Binh, An Extension of the Improved EMD Steganography Method Obtains Higher Embedding  Rate, Science Conference of Information Technology, University of Dalat, Vietnam, pp 147-154, 2009.

 

[2]. Phạm Tuấn Anh, Thái Duy Quý, Xây dựng hệ thống đăng ký học phần qua mạng Internet, Kỷ yếu Hội nghị khoa học 2009 Trường Đại học Đà Lạt, pp.122, 2009.

 

[3].   Lê Hoài Bắc, Nguyễn Thị Lương, “Nghiên cứu phương pháp tích hợp khai thác dữ liệu mờ và mạng Nơron nhân tạo mờ”, Kỷ yếu, Hội nghị khoa học  – Công nghệ Thông tin, trường Đại học Đà Lạt, 2009.

 

[4] Trần Ngô Như Khánh. “Rút trích ngữ liệu song song từ ngữ liệu không thật sự song song Anh-Việt”. Kỷ yếu khoa học Trường Đại học Đà Lạt, 2009.