Công trình nghiên cứu khoa học năm 2011

[1] Thái Duy Quý, Một đề xuất nâng cao hiệu quả giấu tin trong lưới 3D khép kín, Kỷ yếu hội thảo CNTT và Toán ứng dụng, Đại học Nha Trang, 2011.

 

[2] Nguyễn Tấn Khôi, Thái Duy Quý, Kỹ thuật giấu tin trong đối tượng lưới 3D, Hội thảo FAIR’2011, Đại học Lạc Hồng, 2011.

 

[3] Viet-Tuan Dinh, Thinh Doan-Phuc, Hoang Giang, Hak Kyeong Kim, Sea June Oh and Sang Bong Kim, “Motion Control of an Omnidirectional Mobile Platform for Path Following Using Backstepping Technique”, Journal of Ocean Engineering and Technology, Vol. 25, No. 5, 2011.

 

[4] Chul Han Park, Seo Kwang Kim, Viet-Tuan Dinh, Hak Kyeong Kim1, Sang Bong Kim, “Control of Inpipe Inspection Robot for Inspecting Variable Pipe Line”, Proceeding of the 1st International Symposium on Automotive & Convergence Engineering, HCMC, 2011.