Công trình nghiên cứu khoa học năm 2017

[1] Nguyễn, Thị Lương ; Nguyễn, Thị Minh Huyền; Lê, Hồng Phương; Hà, Mỹ Linh, “USING DISTRIBUTED WORD REPRESENTATIONS IN GRAPH-BASED DEPENDENCY PARSING FOR VIETNAMESE“, Kỷ yếu hội thảo (Khoa Công nghệ thông tin), 2017.

[2] Phan, Thị Thanh Nga ; Thái, Duy Quý ; Võ, Phương Bình, “NHẬN DẠNG BÌA SÁCH TIẾNG VIỆT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SÁCH“, Dalat University Journal, 2017.

[3] Phuong Le-Hong; Thai Hoang Pham; Xuan Khoai Pham; Thi Minh Huyen Nguyen; Nguyễn, Thị Lương; Minh Hiep Nguyen, “Vietnamese Semantic Role Labelling“, Dalat University Journal, 2017.

[4] Đoàn, Minh Khuê, “Applied Cuckoo Algorithm for Association Rule Hiding Problem“, Dalat University Journal, 2017.

[5] Nguyen Thi Tam, Dang Thanh Hai, Le Hoang Son, Le Trong Vinh (2017), “Improving lifetime and network connections of 3D Wireless Sensor Networks based on fuzzy clustering and particle swarm optimization”, Wireless Networks, in press (SCI, 2016 IF = 1.006), DOI = http://dx.doi.org/10.1007/s11276-016-1412-y.

[6]. Dang Thanh Hai, Le Hoang Son, Le Trong Vinh, “A Novel Fuzzy Clustering Scheme for 3D Wireless Sensor Networks”, Applied Soft Computing, (SCI. IF=2.8 ), 2017.

[7] Shih-Hsuan Yang and Phuong Binh Vo, “Adaptive bit allocation for consistent video quality in scalable high-efficiency video coding”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (SCI, IF=3.6), Vol. 27, No. 7, 1555 – 1567, 2017.