Công trình nghiên cứu khoa học năm 2019

[1] Nguyễn, Thị Lương ; Thạch Nguyen Hoàng; Hiệp Nguyễn Minh; Hải Đặng Thanh; Vĩnh Lê Trọng, “Nghiên cứu bài toán phân lớp câu hỏi tiếng Việt”, Hội thảo ICT, 2019.

[2] Thái, Duy Quý, “Nghiên cứu nhận dạng ký tự tiếng Việt trên danh thiếp cho thiết bị di động”, Đề tài NCKH cấp trường, 2019.

[3] Nguyễn, Thị Lương, “Nghiên cứu phương pháp RNN cho phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt“. Đề tài NCKH cấp trường, 2019.

[3] Ha My Linh and Nguyen Thi Thuong Huyen and Vu Xuan Luong; Nguyễn, Thị Lương ; P. Thi Hue and Le Van Cuong, “XÂY DỰNG HỆ THỐNG SỐ HÓA VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN CHO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT“. ICT 2019, 2019.