Công văn 153/LHH-BTV của BTC Hội thi sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 9 (2018-2019)