Công văn số 198/CV-ĐU v.v Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh Covid-19