Công văn số 542/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020