Công văn số 6116/BGDĐT-GDTrH ngày 02/11/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2023-2024