Công văn số 942/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tuyển sinh đi học tại Ru-Ma-Ni năm 2023