Công văn v/v đề cử sản phẩm CNTT tham gia giải thưởng Sao Khuê năm 2019