Công văn v.v Giới thiệu cá nhân, tập thể để xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019