Danh mục các học phần tương đương giữa K39 và K40-K43

1. Các học phần thuộc ngành Công nghệ Thông tin: 

. Hệ đại học: CDIO tuong duong CNTT001.pdf

. Hệ cao đẳng: CDIO tuong duong he cao dang.pdf

2. Các học phần thuộc ngành Lý Luận chính trị:

 . Tương đương giữa K39 và K40 Danh muc tuong duong nganh LLCT.pdf

. Tương đương giữa K40-K42 và K43 Thongbao_951_Chuongtrinhgiangday_Lyluanchinhtri tuong duong K42-K43.pdf

3. Các học phần thuộc ngành Ngoại ngữ: Tuong duong hp Ngoai Ngu.pdf; Hoc phan tuong duong Ngoai Ngu.xls

4. Các học phần Quốc phòng: 

. Tương đương giữa K42 và K43: 2020.03.24_313-TB-DHDL_v._thay_doi_CT_GDQP_AN.pdf

                                                                         Khoa CNTT.