Danh mục các học phần tương đương giữa K44 và K40-K43

Liệt kê theo năm học:

Năm 1: 2020_Tuong duong K44 va K40 nh 20-21 nam 1-rotated.pdf

Năm 2: 2021_Tuong duong K44 va K40 nh 21-22 nam 2-rotated

Năm 3: 2022_Tuong duong K44 va K40 nh 22-23 nam 3

Năm 4:  2023_Tuong-duong-K44-va-K40-nh-23-24-nam-4.pdf