Danh mục đề cương học phần theo chương trình đào tạo CDIO áp dụng từ K44

STTTÊN HỌC PHẦN
 A – KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG GENERAL EDUCATION
 A4 – Nhập môn ngành Công nghệ Thông tin
13Nhập môn ngành Công nghệ Thông tin
Introduction to Information Technology
 A5 – Ngoại ngữ chuyên ngành
14Tiếng anh chuyên ngành
English for Information Technology
 A6 – Toán học, Tin học, KH Tự nhiên
15Toán rời rạc
Discrete Mathematics
16Nguyên lý lập trình cấu trúc
Principles of Structure Programming
17Kiến trúc máy tính
Computer Architecture
18Bảo trì máy tính
Computer Maintenance
19Đồ họa ứng dụng
Applied Graphics
20Toán cao cấp B1
Advanced Mathematics B1
21Toán cao cấp B2
Advanced Mathematics B2
 A7 – Khoa học xã hội và Nhân văn
22Pháp luật đại cương
General Law
23Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
Writing skills for administrative documents
24Tâm lý học đại cương
General Psychology
25Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
Innovation and entrepreneurship
26Kinh tế học đại cương
Introduction to Econimics
27Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
 B – KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP PROFESSIONAL EDUCATION
 B1 – Kiến thức cơ sở Core Courses
28Cấu trúc dữ liệu và thuật giải
Data structure and algorithm
29Nguyên lý lập trình hướng đối tượng
Principle of object-oriented programming
30Cơ sở dữ liệu
Database
31Phát triển ứng dụng Desktop
Desktop application development
32Mạng máy tính
Computer network
33Hệ điều hành
Operating system
34Đồ án cơ sở
Basic project
 B2 – Kiến thức ngành Professional Courses
 Chuyên ngành Mạng máy tính
35Hệ điều hành mã nguồn mở
Open Source Operating System
36Quản trị mạng Windows
Windows Network Management
37Định tuyến mạng
Network Routing
38Đồ án chuyên ngành
Major project
39Quản trị mạng Linux
Linux Network Management
40Thiết kế mạng
Network Design
41Tham quan thực tế
Career visiting
42Hệ thống phân tán
Distributed System
43Bảo mật mạng
Network Security
44Thực tập nghề nghiệp
Internship
45Đồ án tốt nghiệp
Thesis
46An toàn và bảo mật hệ thống
System Safety and Security
47Phát triển ứng dụng web
Web application development
48Mật mã học và mã hóa thông tin
Cryptography and information coding
49Chuyên đề mạng máy tính 1
Thematic network 1
50Các công nghệ ảo hóa
Virtualization Technologies
51Blockchain
Blockchain
52Internet vạn vật
Internet of things
53Triển khai hệ thống tích hợp
Integrated system deployment
54Thương mại điện tử
E-commerce
55Voice over IP
Voice over IP
56Mạng thế hệ mới
Next Generation Network
57Chuyên đề mạng máy tính 2
Thematic Network 2
 Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
35Công nghệ phần mềm
Software engineering
36Phát triển ứng dụng di động
Mobile application development
37Phát triển ứng dụng web
Web application development
38Mẫu thiết kế
Design Pattern
39Phát triển ứng dụng web nâng cao
Advanced web application development
40Đồ án chuyên ngành
Major project
41Quản trị dự án Công nghệ Thông tin
Information Technology Project Management
42Phát triển ứng dụng mã nguồn mở
Open source application development
43Tham quan thực tế
Career visiting
44Thực tập nghề nghiệp
Internship
45Đồ án tốt nghiệp
Thesis
46Thiết kế giao diện
User Interface Design
47Dịch vụ Web
Web services
48Phân tích và thiết kế phần mềm
Software Analysis and Design
49Thương mại điện tử
E-commerce
50Phát triển ứng dụng game
Game application development
51Kiểm thử phần mềm
Software testing
52Các phương pháp học máy
Machine learning methods
53Phát triển ứng dụng Game nâng cao
Advanced game application development
54Các công nghệ mới trong phát triển phần mềm
Advanced Topics in Software Development Technology
55Lập trình Java
Java Programming
56Lập trình Java nâng cao
Advanced Java programming
57Phát triển ứng dụng di động nâng cao
Advanced mobile application development
 Chuyên ngành Khoa học dữ liệu
35Xác suất – Thống kê
Probability and statistics
36Cấu trúc dữ liệu và thuật giải nâng cao
Advanced data structure and algorithms
37Các phương pháp học máy
Machine learning methods
38Trí tuệ nhân tạo
Artificial intelligence
39Xử lý ảnh
Image processing
40Đồ án chuyên ngành
Major project
41Khai thác dữ liệu
Data mining
42Dữ liệu lớn
43Tham quan thực tế
Career visiting
44Thực tập nghề nghiệp
Internship
45Đồ án tốt nghiệp
Thesis
46Mật mã học và mã hóa thông tin
Cryptography and information coding
47Phát triển ứng dụng web
Web application development
48Phát triển ứng dụng di động
Mobile application development
49Lập trình song song
Parallel programming
50Internet vạn vật
Internet of things
51Học máy nâng cao
Advanced machine learning
52Tiền xử lý và phân tích dữ liệu
Data preprocessing and analysis
53Lập trình python nâng cao
Advanced Python programming
54Thị giác máy tính
Computer vision
55Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Natural language processing
56Mạng Neuron Neural network
57Điện toán đám mây
Cloud computing
59Chuyên đề
Thematic
60Lập trình R cho Khoa học dữ liệu
R programming for data science
61Web ngữ nghĩa
Semantic web
 B3 – Kiến thức bổ trợ Supplemental Courses
63Thiết kế Web
Web design
64Phương pháp nghiên cứu khoa học
ethods of scientific research
65Lập trình mạng
Network programming
66Lập trình Python
Python programming

Khoa CNTT.