Danh mục quy đổi tương đương các học phần theo chuẩn đầu ra CDIO

Danh mục quy đổi tương đương các học phần theo chuẩn đầu ra CDIO. Hệ đại học Công nghệ Thông tin chính quy. Danh mục này được thực hiện theo thông báo số 922/TB-ĐHĐL ngày 04 tháng 11 năm 2016.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Quy doi tuong duong cac hoc phan theo CDIO.pdf