Danh sách học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 (dự kiến)

1. Thông báo số 57/TB-ĐHĐL ngày 20/01/2022 v.v quy định mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy: 1. TB Hoc bong KK cho 42 43 44 45_1_HKI 2021-2022_12052022.pdf

2. Danh sách Học bổng khuyến khích học tập HKI, năm học 2021-2022 (K42, 43, 44, 45) (dự kiến): 1. DANHSACHHB 1 file_Goc 12052022_HKI 2021-2022 (Du kien).xls

3. Lưu ý: Học bổng bắt buộc nhận qua chuyển khoản ngân hàng Chỉ sử dụng ngân hàng Agribank và Vietcombank, Đề nghị sinh viên có tên trong ds HBKK kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng/ sinh viên chưa có thông tin tài khoản NH cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng tại Khoa chuyên môn, các khoa tổng hợp và gửi về Phòng trước 10h00 ngày 27/05/2022. Sinh viên chịu trách nhiệm về thông tin mình cung cấp và tuân thủ các quy định sau:

– Tài khoản là của cá nhân của sinh viên (không nhờ dùng tài khoản người khác) (Họ và tên sinh viên = Họ và Tên chủ tài khoản ngân hàng)

– Tài khoản đang hoạt động.

– Cung cấp thông tin gồm các nội dung: số Tài khoản ngân hàng, Tên ngân hàng, Số Điện thoại.

Mọi thắc mắc phản hồi sinh viên báo về email khuedm@dlu.edu.vn, sau đó Khoa tổng hợp gửi về phòng Chính trị và CTSV trước 10h00 ngày 27/05/2022. Sau thời trên nhà trường ra Quyết định chính thức.