Danh sách sinh viên K38, K40CD tham gia thực tập nghề nghiệp học kỳ I năm học 2018-2019

Lưu ý: Giấy giới thiệu thực tập: liên hệ Tùng- lớp phó lớp CTK38 để nhận từ ngày 24/6/2018.