Danh sách sinh viên thực hiện Đồ án chuyên ngành- khóa 39 học kỳ 1 năm học 2019-2020