Danh sách sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp K39 năm học 2019-2020