Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 5/2021

Sinh viên xem file đính kèm, nếu có thắc mắc, phản hồi về thầy Trần Hoàn Quân – nhà A1 trước 17h ngày 07/05/2021

Hệ cao đẳng: 2021.05.05_DS_SV_xet_TNCD_dot_05.2021.xls

Hệ đại học: 2021.05.05_DS_SV_xet_TNDH_dot_05.2021.xls