Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 5/2022

Sinh viên xem danh sách sinh viên xét TN đợt tháng 05.2022: TNDH_dot_05.2022.xlsx
Mọi thắc mắc liên hệ, sinh viên liện trực tiếp chỗ thầy Quân- phòng QLĐT tại nhà A1, trước 17h00 ngày 30.05.2022. (Hoặc gửi email về cô Thy- thylu@dlu.edu.vn)

Khoa CNTT.