Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 6/2021

Sinh viên xem file đính kèm, nếu có thắc mắc, phản hồi về email thylu@dlu.edu.vn hoặc cô Thy qua số điện thoại 0263 3552540 trước  8h ngày thứ hai, 28/6/2021.

2021.06.24_DS_SV_xet_TNDH_dot_06.2021_.xls.xlsx