Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến tháng 04/2024 (Cập nhật ds)

Sinh viên xem danh sách và nếu có gì cần điều chỉnh thì phản hồi trực tiếp tại thầy Trần Hoàn Quân- nhà A1 trước 11h00 ngày 26.04.2024.

Sinh viên nào trong danh sách có cột xếp loại và trống cột môn nợ là sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp thì đã ghi chú ở cột môn nợ.

Cột học phí là ghi rõ tình trạng học phí của sinh viên, những sinh viên bị đánh dấu nợ học phí thì thanh toán học phí cho nhà trường.

Cột CCNN và CCTH là loại chứng chỉ NN và TH mà sinh viên đã nộp cho nhà Trường.

Khoa CNTT.