Research solutions

Faculty of Information Technology (IT) currently has 15 full-time staff and lecturers (including: 02 PhDs, 02 PhD students, 07 Masters, 04 engineers/bachelors). The main scientific research directions include: (1) Mạng cảm biến không dây; (2) Xử lý ảnh và video; (3) Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; (4) Khoa học dữ liệu. More details, see Scientific curriculum vitae of lecturers by Department.

  • Department of Computer Networking and Communication:
No Full name S.T Gender Email Scientific curriculum vitae
1 Vũ Minh Quan MSc Male quanvm@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00441
2 Trần Ngô Như Khánh Dr Male khanhtnn@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00369
3 Trần Vĩnh Phúc MSc Male phuctv@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00848
4 Nguyễn Văn Huy Dũng MSc Male dungnvh@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00158
5 Lê Thiên Anh Engineer Male anhlt@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00974
6 Lâm Uyên Thy BSc Female thylu@dlu.edu.vn LLKH_LamUyenThy
7 Đỗ Văn Khoa MSc Male khoadv@dlu.edu.vn LLKH_DoVanKhoa
  • Bộ môn Kỹ thuật phần mềm:
No Full name S.T Gender Email Scientific curriculum vitae
1 Phan Thị Thanh Nga MSc Female ngaptt@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00344
2 Nguyễn Thị Lương Dr Female luongnt@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00157
3 Lê Gia Công BSc Male conglg@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00094
4 Thái Duy Quý MSc Male quytd@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00367
5 Tạ Hoàng Thắng MSc Male thangth@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00361
6 Đoàn Minh Khuê MSc Male khuedm@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00051
7 Trần Thị Phương Linh MSc Female linhttp@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00370
8 La Quốc Thắng Engineer Male thanglq@dlu.edu.vn https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00824