Decision regarding policy for students (phase 2)- 1st semester of 2017-2018 academic year

1. Quyết định số 738/QĐ-ĐHĐL, ngày 27/11/2017 v/v miễn, giảm học phí cho sv hệ chính quy HKI, NH 2017-2018

2. Quyết định số 739/QĐ-ĐHĐL, ngày 27/11/2017 v/v Hỗ trợ chi phí học tập cho sv hệ chính quy HKI, NH 2017-2018

3. Quyết định số 740/QĐ-ĐHĐL, ngày 27/11/2017 v/v trợ cấp xã hội cho sv hệ chính quy HKI, NH 2017-2018