Công trình NCKH 2020

[1] Nguyễn, Thị Lương, “Nghiên cứu bài toán dự đoán kẹt xe trên một số tuyến đường ở Đà Lạt“. Đề tài NCKH cấp trường, 2020.

[2] Nguyễn, Thị Lương ; Lê, Hồng Phương, “An experimental study on constituency parsing for Vietnamese“. Hội thảo Computational Linguistics, 2020.

[3] Ha My Linh and Nguyen Thi Thuong Huyen and Vu Xuan Luong; Nguyễn, Thị Lương ; P. Thi Hue and Le Van Cuong, “VLSP 2020 Shared Task: Universal Dependency Parsing for Vietnamese“. Kỷ yếu hội thảo (Khoa Công nghệ thông tin), 2020.