Công trình NCKH 2023

[1] Nguyễn, Thị Lương ; Khanh, Tran Ngo Nhu ; Trần, Thống ; Phan, Thị Thanh Nga ; La, Quốc Thắng ; Nguyễn, Văn Huy Dũng, “Phần mềm tích hợp lên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của ngành phục vụ cho việc hiển thị thông tin, các văn bản của nhà nước bằng ngôn ngữ K’ho và Churu”, Đề tài NCKH cấp Tỉnh, 2023.

[2] Nguyễn, Thị Lương ; La, Quốc Thắng ; Trần, Nhật Quang ; Dương, Bảo Ninh ; Nguyễn, Hữu Khánh ; Phan, Thị Thanh Nga ; Khanh, Tran Ngo Nhu ; Trần, Thống, “A Research on Vietnamese- K’Ho Language Translation System using Neural Machine Translation”, Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, 2023.

[3] Dương, Bảo Ninh ; He, Jing; Nguyễn, Thị Lương ; Nguyễn, Hữu Khánh ; Lee, Seon-Woo, “Evaluation of Valued Tolerance Rough Set and Decision Rules Method for WiFi-based Indoor Localization in Different Environments“, Intelligent Systems & Networks, Springer, 2023.

[4] Nguyễn, Hữu Khánh ; Đỗ, Thị Lệ ; Nguyễn, Thị Thu Thủy; Dương, Bảo Ninh ; Nguyễn, Thị Lương, “An Adaptive Heading Estimation Method based on Holding Styles Recognition using Smartphone Sensors“, CommIT (Communication and Information Technology) Journal, Binus University, 2023.

[5] Nguyễn, Hữu Khánh ; Nguyễn, Thị Lương ; Dương, Bảo Ninh ; Trần, Thống , “Đề xuất hệ thống quản lý trang trại thông minh trong chăn nuôi ứng dụng công nghệ IoT và AI tại tỉnh Lâm Đồng“, Kỷ yếu hội thảo (Khoa Toán – Tin học), Trường Đại học Đà Lạt , 2023.

[6] Nguyễn, Thị Lương, “Xây dựng mô hình dịch văn bản Việt – K’Ho dựa vào học sâu”, Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, 2023.

[7] Phan, Thị Thanh Nga ; Nguyễn, Thị Lương ; Thái, Duy Quý, “Xây dựng ứng dụng chatbot hỗ trợ tuyển sinh trường Đại học Đà Lạt“, Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, 2023.