Danh sách sinh viên thực hiện Đồ án chuyên ngành lớp CTK44, học kỳ 2 năm học 2022-2023