Danh sách sinh viên thực hiện Đồ án chuyên ngành lớp CTK45, học kỳ 2 năm học 2023-2024