Danh sách sinh viên thực hiện Đồ án cơ sở lớp CTK45, học kỳ 2 năm học 2022-2023