Danh sách sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp lớp CTK44, học kỳ 2 năm học 2023-2024