Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến tháng 06/2024 (cập nhật 12/06/24) 

Sinh viên xem danh sách và nếu có gì cần điều chỉnh thì phản hồi trực tiếp tại thầy Trần Hoàn Quân- nhà A1 trước 11h00 ngày 13.06.2024.

Sinh viên nào trong danh sách có cột xếp loại và trống cột môn nợ là sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp thì đã ghi chú ở cột môn nợ.

Cột học phí là ghi rõ tình trạng học phí của sinh viên, những sinh viên bị đánh dấu nợ học phí thì thanh toán học phí cho nhà trường.

Cột CCNN và CCTH là loại chứng chỉ NN và TH mà sinh viên đã nộp cho nhà Trường. Một số sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ bên ngoài trường nếu chưa có kết quả thẩm định thì sẽ bị ghi là Thiếu CCNN.

FIT