Kế hoạch của Trường Đại học Đà Lạt về việc tập huấn cơ bản ngành công nghệ Blockchain và những ứng dụng thực tiễn