Plan for the training assessment in 2nd semester of the academic year 2019-2020

Thời gian thực hiện:

–  Từ 30/10/2020 đến hết ngày 02/11/2020: Sinh viên truy cập vào trang online của Trường http://online.dlu.edu.vnvào mục Khác chọn tab Đánh giá rèn luyện, chọn đúng học kỳ, năm học để tiến hành tự đánh giá điểm rèn luyện cá nhân.

–  Từ ngày 03/11/2020 đến hết ngày 03/11/2020 : Ban cán sự lớp xác nhận, đánh giá kết quả đánh giá ĐRL của sinh viên lớp mình và tiến hành tổ chức họp lớp lấy biểu quyết của tập thể lớp. Lớp trưởng của các lớp đăng nhập vào tài khoản cá nhân chọn tác vụ điểm lớp để hoàn tất điểm rèn luyện của lớp.

–  Từ ngày 04/11/2020 đến hết ngày 04/11/2020: GVCNCVHT đăng nhập vào trang online, http://online.dlu.edu.vn  để tiến hành xác nhận, đánh giá lại kết quả đánh giá điểm rèn luyện do lớp mình phụ trách. GVCN – CVHT nộp bảng tổng hợp điểm rèn luyện sinh viên của lớp, biên bản họp lớp về Khoa.

–  Các khoa tổng hợp điểm rèn luyện các lớp, biên bản họp lớp gửi về phòng CTSV trước  09h00 ngày 05/11/2020.

–  Sau ngày 07/11/2020: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên sẽ thông báo dữ liệu tổng kết điểm rèn luyện sinh viên (nếu các bước trước không bị trễ hoặc lỗi), kiểm tra, rà soát và ra quyết định chính thức.

Phòng CTSV.