Kế hoạch khảo sát ý kiến của các tổ chức xã hội về chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Đà Lạt năm 2023