Kế hoạch số 325/KH-ĐHĐL ngày 22/3/2023 về việc tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách năm 2023