Plan on surveying opinions of lecturers and students about students' scientific research activities at DLU, academic year 2022 - 2023

1. Phiếu khảo sát ý kiến của giảng viên hướng dẫn đề tài NCKH về hoạt động NCKH của sinh viên tại Trường Đại học Đà Lạt theo đường link:

https://forms.gle/VyvcuvXPHh7M2neK8

2. Phiếu khảo sát về hoạt động NCKH của sinh viên tại Trường Đại học Đà Lạt (dành cho sinh viên) theo đường link:

https://forms.gle/8ptWDa9Z2Qun5eXN7