Kế hoạch số 621/KH-ĐHĐL v.v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động NCKH sinh viên tại Trường ĐHĐL, năm học 2023 – 2024